PSP0024 1-1/2" Push & Down Pop-Up Tub Drain

  • PSP0024 1-1/2" Push & Down Pop-Up Tub Drain
  • PSP0024 1-1/2" Push & Down Pop-Up Tub Drain
Product Description 1-1/2" Push & Down Pop-Up Tub Drain
  • PSP0024 1-1/2" Push & Down Pop-Up Tub Drain
  • PSP0024 1-1/2" Push & Down Pop-Up Tub Drain
Product Specification
Material: Zinc & Plastic.
Finish: Chrome Plated, Brush Nickel.
Back to List