STB0276 CHG (Encore) stem replacement

  • STB0276 CHG (Encore) stem replacement
Product Description STB0276 CHG (Encore) stem replacement

Handle size: #8-32 screw, 20 point broach, 0.415".
  • STB0276 CHG (Encore) stem replacement
Back to List