STB0277 CHG (Encore) stem replacement

  • STB0277 CHG (Encore) stem replacement
Product Description STB0277 CHG (Encore) stem replacement

Handle size: #10-24 screw, 20 point broach, 0.415".
  • STB0277 CHG (Encore) stem replacement
Back to List